Manualer

Lär dig mer om hur du använder produkten.

Armbandsmottagare

Armbandsmottagare och laddare
Art. nr. BE8102

Inledning 

 

Visit-systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika händelser i omgivningen och sänder en radiosignal till mottagarna. Mottagarna tar emot denna signal och indikerar med ljus, ljud och/eller vibration.
Sändaren bestämmer vilken typ av ljus, ljud eller vibration som skall visas och på så sätt vet man anledningen till indikeringen. 

Läs igenom hela bruksanvisningen först och börja sedan att montera systemet. 

Att komma igång

Packa upp, montera och prova apparaten

Normal placering av Laddaren är stående på ett plant underlag och Armbandsmottagaren skall normalt sitta runt handleden eller i Laddaren.

 1. Drag bort den lilla pappersfliken som sticker ut från batteriluckan (9) och anslut batterieliminatorn till nätspänning samt till uttaget för batterieliminator rst (15). Den gröna lysdioden (10) skall tändas och lysa så länge som Laddaren har extern strömförsörjning.
 2. Sätt Armbandsmottagaren i Laddaren för Armbandsmottagare. Den gröna lysdioden (12) skall tändas. Om batteriet är helt tomt startar Armbandsmottagaren men kan endast användas sittande i Laddaren tills den laddats i cirka två timmar.
 3. Anslut en Bellman Sängvibrator, BE1270 (tillbehör) till uttaget n (14) och tryck på Laddarens Testknapp (11). Vibratorn skall vibrera så länge knappen trycks in. Notera att då Testknappen (11) trycks in drivs Laddaren endast med backupbatterierna.
 4. För att testa radiomottagningen behövs en Visit-sändare. Tryck in testknappen på Visit-sändaren. Visit Armbandsmottagare kommer att avge ljussignal och vibration via den anslutna Sängvibratorn. Observera att Armbandsmottagaren i sig inte vibrerar när den sitter i Laddaren.
 5. Visit Armbandsmottagare används runt handleden precis som en armbandsklocka.

Visit Armbandsmottagare, BE1560 placeras i Bellman Visit Laddare för Armbandsmottagare, BE1570 både för att laddas och för att via Laddaren kunna ansluta en Bellman Sängvibrator, BE1270 (tillbehör) som placeras under kudden för väckning. Laddningen styrs av Armbandsmottagaren och tar upp till 8 timmar. Under laddningen lyser lysdioden (12) på Laddaren för Armbandsmottagare grönt.

För att ladda Armbandsmottagaren

 • Vinkla Armbandsmottagaren lätt utåt så att de 2 små hålen i Armbandsmottagarens kant pekar nedåt och för in Armbandsmottagaren mot den rörliga nedre delen av laddaren.
 • Tryck Armbandsmottagaren och den rörliga knappen nedåt. 
 • För in övre delen av Armbandsmottagaren mot bakkanten och släpp upp försiktigt. Den gröna lysdioden (12) skall tändas. 

fit wrist receiver in charger

För att använda Armbandsmottagaren när den laddats klart

 • Tryck Armbandsmottagaren och den rörliga knappen nedåt.
 • Vinkla ut den övre delen av Armbandsmottagaren.
 • Lyft ut Armbandsmottagaren ur Laddaren

remove wrist receiver from charger

Funktion

Allmänt

Visit Armbandsmottagare, BE1560, är en mottagare i Visit-systemet och Bellman Visit Laddare för Armbands-mottagare, BE1570, är en laddare för att ladda Armbandsmottagarens interna batteri. Båda produkterna är till för inomhusbruk och Armbandsmottagaren påkallar uppmärksamheten med ljus och vibrationer. Laddaren för Armbandsmottagaren ska normalt alltid vara ansluten till nätdrift via batterieliminatorn och laddning av dess interna backup-batterier sker då automatiskt. Detta ger en större trygghet eftersom backupbatterierna bevarar funktionaliteten även vid strömavbrott.

Om Armbandsmottagaren är kopplad till Laddaren för Armbands-mottagare kan man ansluta en Bellman Sängvibrator BE1270 (tillbehör) och därigenom bli uppmärksammad på vad som händer samtidigt som Armbandsmottagaren laddas. Denna kombination ger en bättre funk-tionalitet genom väcknings­möjligheterna med Sängvibratorn då man sover. 

Aktivering sker via radiosignaler från någon av sändarna i Visit-systemet.

Radionyckel

Vid leverans är alla Visit-enheter inställda på samma Radionyckel. Om man har en granne som har ett likadant system kan man ändra till olika Radionycklar för att inte påverka varandras system. Alla enheter i ett system måste ha samma Radionyckel. Om man ändrar Radionyckel på denna sändare med hjälp av Radionyckelomkopplaren (7) måste man även ändra till samma Radionyckel på alla andra enheter i sitt Visit-system. Se respektive enhets bruksanvisning.

red triangle Viktigt:

Alla Bellman Visit produkter i samma system måste vara inställda på samma Radionyckel för att fungera tillsammans. 

Indikeringar och Signaler

I Visit-systemet är det generellt sändarna som bestämmer hur mottagarna skall indikera. 

Se vidare beskrivning i respektive sändares bruksanvisning.

Systemindikeringar

Lysdioderna (2 - 5), som indikerar vilken sändare som aktiverat Visit Armbandsmottagare, har normalt följande betydelse:

 • Orange lysdiod (2) betyder Babyvakt
 • Grön lysdiod (3) betyder Dörrsändare
 • Gul lysdiod (4) betyder Telefonsändare
 • Röd lysdiod (5) betyder Brandvarnare

Om grön (3) och gul (4)  lysdiod blinkar växelvis betyder det att Visit Armbandsmottagare är i ett läge för val av Radionyckel. Armbandsmottagaren väntar då på en radiosignal från den sändare i Visit systemet som skall anpassa mottagaren till samma Radionyckel som sändaren är inställd på.

Vibration

Den inbyggda vibratorn i Armbandsmottagaren vibrerar olika beroende på vilken sändare som aktiverat Armbandsmottagaren. För mer information om vibrationsmönster, se vidare i bruksanvisningen till respektive Visit-sändare.

För att kunna använda Armbandsmottagaren även när man sover kan man ansluta en Bellman Sängvibrator, BE1270 (tillbehör) till Laddaren. Sängvibratorn placeras under huvudkudden och när Armbandsmottagaren sitter i Laddaren för att ladda under natten väcks man av sängvibratorn när Visit Armbandsmottagare aktiveras.

Obs! Då Armbandsmottagaren sitter i Laddaren för Armbandsmottagare vibrerar den inte. Vibration får man då man kopplar en Bellman Sängvibrator, BE1270 (tillbehör) till Laddaren. Övriga indikeringar visas som vanligt.

Till vibratorutgången kan man förutom Bellman Sängvibrator, BE1270 koppla andra produkter som t.ex. Bellman Väckarklocka, BE1370.

Strömförsörjning

 • Om lysdioden p (6) på Armbandsmottagaren blinkar kort gult, betyder det att batteriet är dåligt och måste laddas. Använd endast uppladdningsbara NiMh-batterier av typ VARTA V40H för Armbandsmottagaren.
 • Om lysdioden (12) på Laddaren för Armbandsmottagare lyser grönt, betyder det att Armbandsmottagaren är ansluten till Laddaren och att Armbandsmottagarens batteri laddas.
 • Om lysdioden (10) på Laddaren för Armbandsmottagare lyser grönt, betyder det att Laddaren är ansluten till batterieliminatorn och att Laddaren drivs på nätspänning.
 • Om lysdioden (10) på Laddaren för Armbandsmottagare blinkar grönt, betyder det att Laddaren drivs med backupbatterierna. Använd endast uppladdningsbara NiMh-batterier av typ TMK AAA60CT till Laddaren för Armbandsmottagaren.

red triangle Viktigt:

Visit Armbandsmottagre och Bellman Visit Laddare för Armbandsmottagare  KAN ENDAST ANVÄNDAS MED UPPLADDNINGSBARA NiMH-BATTERIER! 
Icke uppladdningsbara batterier som laddas kommer att börja läcka! Syran från batterierna kommer att skada elektroniken i Visit Armbandsmottagare, BE1560 och Laddaren för Armbandsmottagare, BE1570. Skadorna som uppkommer täcks inte av någon form av garanti. Använd endast batterier av typerna Varta V40H till Armbandsmottagaren och TMK AAA60CT till Laddaren.

Kortfattad felsökning 

SymtomÅtgärd
Inget händer.
 • Kontrollera att batterieliminatorn är korrekt ansluten och att den gröna lysdioden (10) på Laddaren lyser.
 • Ladda eller byt batteriet i Armbandsmottagaren. Använd endast ett uppladdningsbart NiMh-batteri av typ VARTA V40H. Om batteriet är helt tomt kan du ändå använda Armbandsmottagaren genom att sätta den i Laddaren. För att använda Armbandsmottagaren löst igen bör den laddas i cirka två timmar.
 • Kontrollera att Armbandsmottagaren är korrekt placerad i Laddaren för Armbandsmottagaren samt att lysdioden (12) lyser grönt.
Det går inte att ladda Armbandsmottagaren.
 • Kontrollera att batterieliminatorn är korrekt ansluten och att de gröna lysdioderna (10 och 12) på Laddaren lyser.
 • Ladda eller byt batterierna på Laddaren för Armbandsmottagaren. Använd endast uppladdningsbara NiMh-batterier av typ TMK AAA60CT.
Inget händer när batteri-eliminatorn kopplas bort. Testknappen (11) fungerar heller inte.
 • Ladda eller byt batterierna i Laddaren. Använd endast uppladdningsbara NiMh-batterier av typ TMK AAA60CT.
Lysdioden p (6) på Armbands-mottagaren blinkar gult!
 • Ladda eller byt batteriet i Armbandsmottagaren. Använd endast ett uppladdningsbart NiMh-batteri av typ VARTA V40H. Om batteriet är helt tomt kan du ändå använda Armbandsmottagaren genom att sätta den i Laddaren. För att använda Armbandsmottagaren löst igen bör den laddas i cirka två timmar.
Sängvibratorn vibrerar inte när Armbandsmottagaren aktiveras.
 • Kontrollera att sängvibratorn är riktigt ansluten till Laddaren för Armbandsmottagare.
 • Kontrollera att Armbandsmottagaren är korrekt isatt i Laddaren för Armbandsmottagare samt att lysdioden (12) lyser grönt.
Armbandsmottagaren aktiveras inte.
 • Kontrollera batteriet i Sändarna.
 • Kontrollera att Armbandsmottagaren inte är för långt bort från Sändarna genom att placera den närmare Sändarna.
 • Kontrollera att Armbandsmottagaren är inställd på rätt Radionyckel. Se vidare under Funktion/Radionyckel.
Mottagarna i systemet ger signaler utan anledning.
 • Byt Radionyckel på samtliga enheter i systemet. Se vidare under Funktion/Radionyckel.

  

Teknisk illustration  

 be1560 be1570 linedrawing

 1. Funktionsknapp
 2. Orange lysdiod
 3. Grön lysdiod
 4. Gul lysdiod
 5. Röd lysdiod
 6. Gul lysdiod för indikering av dåligt batteri
 7. Batterilucka Armbandsmottagare
 8. Armband
 9. Batterilucka Laddare
 10. Grön lysdiod för nätanslutning
 11. Testknapp 
 12. Grön lysdiod för laddning av Armbandsmottagare
 13. Laddutrymme för Armbandsmottagaren
 14. Uttag för Sängvibrator 
 15. Uttag för batterieliminator 
RESurser
APPENDIX DATAblad