Manualer

Lär dig mer om hur du använder produkten.

Brandvarnare

Visit Brandvarnare
Art. nr. BE1480

Inledning

Visit-systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika händelser i omgivningen och sänder en radiosignal till mottagarna. Mottagarna tar emot denna signal och indikerar med ljus, ljud och/eller vibration.
Sändaren bestämmer vilken typ av ljus, ljud eller vibration som skall visas och på så sätt vet man anledningen till indikeringen.

Läs igenom hela bruksanvisningen först och börja sedan att montera systemet.

Att komma igång

Packa upp, montera och prova apparaten

 1. Lossa takfästet (5) genom att vrida Brandvarnaren motsols. Montera 1 st 9V batteri, antingen Duracell #MN1604, Energizer #522 (alkaliska) eller Ultralife U9VL-J (litium) i batterifacket (4). Vänta cirka 10 sekunder medan brandvarnaren gör en självtest. Självtesten är klar när lysdioden (1) blinkar till en gång.
 2. Sträck ut antennen (2) så att den pekar lodrätt. Håll Testknappen (1) intryckt. Efter cirka fem sekunder kommer Visit Brandvarnare att pipa med en gäll ton samt sända ut en radiosignal.
 3. Visit-mottagarna skall indikera för Brandvarnare.

Montera Brandvarnaren

Placera helst Visit Brandvarnare mitt i taket utanför sovrummen, dock minst 50 cm från en vägg. Om sovrummen ligger i olika delar av huset är det att rekommendera att ha en Visit Brandvarnare utanför varje sovrum. Finns det flera våningsplan rekommenderas det att man har minst en Visit Brandvarnare monterad på varje våning.

Antennen (2) rätas ut och riktas lodrätt nedåt för att få bästa räckvidd mellan Visit Brandvarnare och mottagarna i Visit-systemet. Kontrollera alltid att mottagarna är inom Brandvarnarens täckningsområde. Se vidare nedan under Att komma igång/Provning och skötsel.

Undvik placering i kök, intill eldstäder eller i garage eftersom matos, liksom tillfällig rök vid eldning och bilavgaser kan orsaka larm. Montera inte Visit Brandvarnare i fuktiga utrymmen eller i närheten av fläktar eller liknande och inte heller i ekonomibyggnader på ett lantbruk. 

Visit Brandvarnare får inte övermålas.

be1480 mounting

M = Minimum
E = Extra Brandvarnare

smoke alarm fitting

Provning och skötsel

Prova Brandvarnaren regelbundet, gärna varje vecka t.ex. i samband med städning, dock minst en gång per månad. Prova den alltid omedelbart efter semester eller annan längre bortavaro.

För att prova Visit Brandvarnare behövs en mottagare i Visit-systemet inställd på samma Radionyckel som Brandvarnaren.

Blås rök in i Brandvarnaren eller håll Testknappen (1) intryckt i mer än fem sekunder. Visit Brandvarnare piper med en gäll ton samt sänder ut en radiosignal och Visit-mottagarna kommer att indikera för Brandvarnare. Brandvarnaren sänder brandlarmsignaler så länge Testknappen (1) hålls intryckt, eller så länge det finns rök inuti Brandvarnaren. 

I Testknappen (1) sitter en lysdiod som blinkar rött 1 gång per minut. Denna visar att batteriet är rätt anslutet och i god kondition. 
För rengöring bör Brandvarnaren avtorkas utvändigt emellanåt med en lätt fuktad dammtrasa. I samband med batteribyte bör Brandvarnaren dammsugas med en mjuk borste.

Då Brandvarnaren varnar för dåligt batteri skall omedelbart batteriet bytas ut mot ett nytt 9V batteri, antingen Duracell #MN1604, Energizer #522 (alkaliska) eller Ultralife U9VL-J (litium).

Viktigt!
Prova alltid Brandvarnaren efter rengöring eller batteribyte.

Detta kan du göra för att undvika brand

 • Se till att tändstickor förvaras utom räckhåll för barn.
 • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
 • Töm aldrig askkoppar i papperskorg eller soppåse utan att se till att allting är ordentligt släckt.
 • Spola gärna vatten i askkoppen innan den töms – eller låt den stå över natten.
 • Se till att kakelugnen eller öppna spisen alltid är ordenligt släckt eller att eldhärden är avskärmad så att inga
 • gnistor kan komma ut.
 • Hantera och förvara brandfarliga vätskor på ett säkert sätt.
 • Använd endast säkringar av rätt styrka i det elektriska systemet.
 • Experimentera aldrig med hemmagjorda säkringar av något slag.
 • Byt ut bristfälliga elektriska ledningar och kontakter.
 • Använd endast godkända elektriska apparater i hushållet.
 • Placera inte brännbara föremål i närheten av elektriska uppvärmningsanordningar.

Var alltid beredd på brand.

Om ditt hem börjar brinna kan din familjs liv hänga på sekunder. Därför måste alla i huset vara väl förberedda för en sådan situation.

Gör upp en utrymningsplan.

Välj ut det fönster som lämpar sig bäst för nödutrymning om den vanliga vägen skulle vara blockerad av rök eller eld. Ligger fönstren högt över mark, ordna med en utvändig stege eller lina. Bestäm en plats utanför huset, där familjen samlas vid larm. Håll helst sovrumsdörren stängd under natten. En dörr kan hålla branden borta så pass länge att man hinner ta sig ut genom ett fönster. Om du har tillgång till brandsläckningsredskap, se till att de fungerar och att du kan sköta dem. 
Öva utrymning med familjen. Lägg upp det hela som en lek för att inte skrämma barnen.

Om det börjar brinna.

Väck övriga personer och se till att de kommer ut ur huset. Följ den uppgjorda utrymningsplanen. Stäng om möjligt dörrar och fönster för att begränsa branden. Larma brandkåren t.ex. från grannens telefon. Om branden är liten kan du försöka släcka den själv med en brandsläckare, eller om branden är mycket liten, med en filt eller matta. Se till att du har en reträttväg.Kan du inte släcka själv, så ta dig ur huset så snabbt som möjligt. Gå inte tillbaka in i huset när du väl kommit ut.

 Funktion

Allmänt

Visit Brandvarnare, BE1480, är en radiosändare i Visit-systemet för inomhusbruk vilken känner av både rök och värme. Detta gör Visit Brandvarnare ännu säkrare än de brandvarnare som endast har en av dessa funktioner. Då rök eller onormal värme detekteras kommer Brandvarnaren att sända ut en brandlarmsignal till alla Visit-mottagare som finns inom dess räckvidd samtidigt som den tutar likt en vanlig brandvarnare.

Radionyckel

Vid leverans är alla Visit-enheter inställda på samma Radionyckel. Om man har en granne som har ett likadant system kan man ändra till olika Radionycklar för att inte påverka varandras system. Alla enheter i ett system måste ha samma Radionyckel. Om man ändrar Radionyckel på denna sändare med hjälp av Radionyckelomkopplaren (7) måste man även ändra till samma Radionyckel på alla andra enheter i sitt Visit-system. Se respektive enhets bruksanvisning.

red triangle Viktigt:

Alla Bellman Visit produkter i samma system måste vara inställda på samma Radionyckel för att fungera tillsammans.

Broadcast

Vid leverans är Visit Brandvarnare inställd på att endast sända signaler till de system som är inställda på samma Radionyckel som Brandvarnaren.
Genom att ändra Broadcast-omkopplaren (7) till ON kan man ändra funktionen för Brandvarnaren så att den sänder brandlarmssignalen till samtliga Visit mottagare inom dess räckvidd oberoende av inställd Radionyckel.

Notera att batterivarningssignalerna och aktiveringen via Testknappen (1) endast sänds till mottagare med samma Radionyckel som Brandvarnaren oberoende av Broadcast-omkopplaren inställning.

Funktion för lägre känslighet

I de fall man i förväg vet att man kommer att förorsaka rök, t.ex. då man steker mat eller tänder en brasa, kan man genom en kort tryckning på Testknappen (1) sätta Visit Brandvarnare i ett mindre känsligt läge. För att visa att Brandvarnaren är i detta läge blinkar Lysdioden (1) hastigt gult två gånger och sedan en gång rött samt piper två gånger i snabb följd. 

Då Brandvarnaren är i läget för lägre känslighet blinkar Lysdioden (1) rött två gånger med 8 sekunders mellanrum.

En ny kort tryckning på Testknappen (1) och Brandvarnaren återgår till normal känslighet . För att visa att Brandvarnaren åter har normal känslighet blinkar Lysdioden (1) hastigt gult tre gånger och sedan en gång rött samt piper tre gånger i snabb följd. Efter cirka 20 minuter återgår Visit Brandvarnare automatiskt till normal känslighet om man inte återställer den manuellt!

Indikeringar och Signaler
Systemindikeringar

Lysdioden (1) blinkar rött då Visit Brandvarnare larmar och sänder ut radiosignaler.

Strömförsörjning

Lysdioden (1) blinkar rött cirka 1 gång per minut för att indikera att Visit Brandvarnare fungerar korrekt.

Lysdioden i Brandvarnarens Testknapp (1) blinkar rött och Brandbrandvarnaren piper cirka en gång per sekund strax efter det att batterierna anslutits. Detta betyder att batteriet som anslutits är slut och att man skall byta batteriet mot ett nytt istället.

När batteriet börjar bli dåligt piper Visit Brandvarnare 1 gång per minut samtidigt som Lysdioden (1) blinkar rött två gånger efter varandra. Med jämna mellanrum sänds också en brandlarmsignal för lågt batteri till det egna Visit-systemet, vilket gör att mottagarnas brandlarmsdiod blinkar en gång var femte sekund.

När batteriet börjar ta helt slut piper Visit Brandvarnare 1 gång per minut samtidigt som Lysdioden (1) blinkar rött två gånger efter varandra. Med jämna mellanrum sänds också en larmsignal för tomt batteri till det egna Visit-systemet vilket gör att mottagarna indikerar kort för brandlarm samtidigt som mottagarens brandlarmsdiod blinkar en gång var femte sekund.

Känslighet

Då Brandvarnaren är i läget för lägre känslighet blinkar Lysdioden (1) rött två gånger med 8 sekunders mellanrum. Se vidare under Funktion/Funktion för lägre känslighet

Teknisk illustration 

be1480 linedrawing

 1. Lysdiod/Testknapp/känslighetsomkopplare 
 2. Antenn
 3. Temperaturavkännare
 4. Batterifack
 5. Takfäste
 6. Radionyckelomkopplare
 7. Broadcast-omkopplare
 8. Omkopplare för Visit Brandlarmsystem, BE1460

Kortfattad felsökning

SymtomÅtgärd
Inget händer när sändaren aktiveras med Testknappen (1).  
 • Byt batteri. Använd antingen Duracell #MN1604, Energizer #522 (alkaliska) eller Ultralife U9VL-J (litium).
Visit-mottagarna signalerar då och då för brandlarm till synes utan anledning.  
 • Byt batteri. Använd antingen Duracell #MN1604, Energizer #522 (alkaliska) eller Ultralife U9VL-J (litium).
 • Byt Radionyckel på samtliga enheter i systemet. Se vidare under Funktion/Radionycke
Brandvarnaren kan aktiveras men mottagarna larmar inte.
 • Kontrollera batteriet i mottagaren.
 • Kontrollera att mottagarna inte är för långt bort genom att placera dem närmare Brandvarnaren.
 • Kontrollera att Brandvarnaren är inställd på rätt Radionyckel. Se vidare under Funktion/Radionyckel.
 Mottagarna i systemet ger signaler utan anledning.
 • Byt Radionyckel på samtliga enheter i systemet. Se vidare under Funktion/Radionyckel
Brandvarnaren piper och tutar på annat vis än enligt punkterna ovan och utan anledning.
 • Brandvarnaren är trasig och behöver skickas på reparation.
RESurser
APPENDIX  DATAblad