Manualer

Lär dig mer om hur du använder produkten.

Pager

Pager
Art. nr. BE1470

Inledning 

Visit-systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika händelser i omgivningen och sänder en radiosignal till mottagarna. Mottagarna tar emot denna signal och indikerar med ljus, ljud och/eller vibration.
Sändaren bestämmer vilken typ av ljus, ljud eller vibration som skall visas och på så sätt vet man anledningen till indikeringen. 

Läs igenom hela bruksanvisningen först och börja sedan att montera systemet. 

Att komma igång

Packa upp, montera och prova apparaten

 1. Öppna batteriluckan (7). Montera 1 st batteri, antingen alkaliskt av typ AAA eller uppladdningsbart NiMh-batteri av typ AAA, och stäng batteriluckan.
 2. För att testa radiomottagningen behövs en Visit-sändare. Tryck in testknappen  på Visit-sändaren. Visit Pager kommer att avge ljussignal och vibration.
 3. Fäst Visit Pager nära kroppen i ett klädesplagg med clipset (9). Som en extra säkerhet kan man även fästa den medföljande klämmans snöre i hålet på clipset och fästa klämman i ett klädesplagg.

Om man använder uppladdningsbara NiMh-batterier kan Visit Pager dessutom anslutas till Bellman Visit Laddare BE1260 (separat produkt) både för att laddas och för att via Laddaren ansluta maximalt två Bellman Sängvibrator BE1270 (tillbehör). Laddningen via Bellman Visit Laddare BE1260 (separat produkt) styrs av Pagern och tar upp till 8 timmar. Under laddningen lyser dioden på laddaren grönt, men slocknar då laddningen är klar. Om Pagern sitter kvar i laddaren efter avslutad laddning kommer lysdioden på laddaren att blinka grönt då och då för att indikera att batteriet underhållsladdas.

red triangle Viktigt:

VID ANVÄNDNING AV Bellman Visit Laddare KAN ENDAST UPPLADDNINGSBARA BATTERIER AV NiMH-TYP ANVÄNDAS!!! Icke uppladdningsbara batterier som laddas kan börja läcka! Syran från batterierna kommer att skada elektroniken i Visit Pager, BE1470, och skadorna som uppkommer täcks inte av någon form av garanti.

Funktion

Allmänt

Visit Pager, BE1470, är en mottagare i Visit-systemet för inomhusbruk som påkallar uppmärksamhet med ljus och vibrationer.

Aktivering sker via radiosignaler från någon av sändarna i Visit-systemet.

Om man använder ett uppladdningsbart batteri av typ NiMh kan Visit Pager kopplas till Bellman Visit Laddare, BE1260, (separat produkt) till vilken man även kan ansluta två Bellman Sängvibrator, BE1270 (tillbehör). Denna kombination ger både bättre ekonomi genom det uppladdningsbara batteriet och bättre funktionalitet genom väckningsmöjligheterna med Sängvibratorn.

Radionyckel

Vid leverans är alla Visit-enheter inställda på samma Radionyckel. Om man har en granne som har ett likadant system kan man ändra till olika Radionycklar för att inte påverka varandras system. 

Man ändrar Radionyckel på denna mottagare genom att hålla Funktionsknappen (1) intryckt i ungefär fem sekunder tills Lysdioderna (3) och (4) blinkar växelvis. Tryck sedan in sändarens testknapp så att mottagarens lysdioder (2-5) blinkar, vilket bekräftar Radionyckelbytet. Alla enheter i ett Visit-system måste ha samma Radionyckel för att fungera ihop. Se respektive enhets bruksanvisning.
Mer finns att läsa under Appendix.

red triangle Viktigt:

Alla Bellman Visit produkter i samma system måste vara inställda på samma Radionyckel för att fungera tillsammans. 

Indikeringar och Signaler

I Visit-systemet är det generellt sändarna som bestämmer hur mottagarna skall indikera. Se vidare beskrivning i respektive sändares bruksanvisning.

Systemindikeringar

Lysdioderna (2 - 5) som indikerar vilken sändare som aktiverat Visit Pager har normalt följande betydelse.

 • Orange lysdiod (2) betyder Babyvakt.
 • Grön lysdiod (3) betyder Dörrsändare.
 • Gul lysdiod (4) betyder Telefonsändare.
 • Röd lysdiod (5) betyder Brandvarnare.

Om grön (3) och gul (4)  lysdiod blinkar växelvis betyder det att Visit Pager är i ett läge för val av Radionyckel. Pagern väntar då på en radiosignal från den sändare i Visit-systemet som skall anpassa mottagaren till samma Radionyckel som sändaren är inställd på.  

Vibration

Den inbyggda vibratorn vibrerar olika beroende på vilken sändare som aktiverat Pagern. För mer information om vibrationsmönster se vidare i bruksanvisningen till respektive Visit-sändare.

Om man använder ett uppladdningsbart batteri av typ NiMh kan Visit Pager kopplas till Bellman Visit Laddare, BE1260, (separat produkt) till vilken man också kan ansluta två stycken Bellman Sängvibrator, BE1270 (tillbehör) som placeras under huvudkudden så att man vaknar när Visit Pager aktiveras. 

red triangle Viktigt:

Då Pagern sitter i laddaren vibrerar den inte. Övriga indikeringar visas som vanligt.

Strömförsörjning

Om lysdioden (6) blinkar kort gult, betyder det att batteriet är dåligt och måste bytas eller laddas. Använd endast alkaliskt batteri av typ AAA eller uppladdningsbart NiMh-batteri av typ AAA.

Teknisk illustration  

be1470 pager linedrawing

 1. Funktionsknapp
 2. Orange lysdiod
 3. Grön lysdiod
 4. Gul lysdiod 
 5. Röd lysdiod
 6. Gul lysdiod för indikering av dåligt batteri
 7. Batterilucka
 8. Avlägsningsknapp för batteri
 9. Clips för fästning i klädesplagg

Kortfattad felsökning 

 Symtom Åtgärd
 Ingenting händer.
 • Byt eller ladda batteriet. Använd endast alkaliskt batteri av typ AAA eller uppladdningsbart NiMh-batteri av typ AAA
 Lysdioden (6) blinkar gult!
 • Byt eller ladda batteriet. Använd endast alkaliskt batteri av typ AAA eller uppladdningsbart NiMh-batteri av typ AAA. 
Pagern aktiveras inte.
 • Kontrollera batteriet i Sändarna.
 • Kontrollera att Pagern inte är för långt bort från Sändarna genom att placera den närmare Sändarna.
 • Kontrollera att Pagern är inställd på rätt Radionyckel. Se vidare under Funktion/Radionyckel.
 Mottagarna i systemet ger signaler utan anledning.
 • Byt Radionyckel på samtliga enheter i systemet. Se vidare under Funktion/Radionyckel.

  

RESurser
APPENDIX DATAblad