Manualer

Lär dig mer om hur du använder produkten.

Blixtmottagare

Visit Blixtmottagare
Art. nr. BE1441

Inledning 

Visit-systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika händelser i omgivningen och sänder en radiosignal till mottagarna. Mottagarna tar emot denna signal och indikerar med ljus, ljud och/eller vibration.
Sändaren bestämmer vilken typ av ljus, ljud eller vibration som skall visas och på så sätt vet man anledningen till indikeringen. 

Läs igenom hela bruksanvisningen först och börja sedan att montera systemet. 

Att komma igång

Packa upp, montera och prova apparaten

 1. Anslut batterieliminatorn i uttaget (7). Tryck in Testknappen (9). Visit Flash Mottagare kommer då att avge blixtljus - och i de fall en Bellman Sängvibrator, BE1270 (tillbehör) är ansluten kommer denna att vibrera.
 2. För att testa radiomottagningen behövs en Visit-sändare. Tryck in Testknappen på Visit Sändare. Visit Flash Mottagare kommer att avge blixtljus och ljussignal - och i de fall en Bellman Visit Sängvibrator, BE1270 (tillbehör) är ansluten kommer denna att vibrera.
 3. Anslutning till analogt telefonjack sker via Telefoningången (8) med Telefonsladden BE9105 (tillbehör) och en mellanpropp (tillbehör). Då någon ringer till det aktuella telefonnumret kommer Visit Flash Mottagare att avge blixtljus och tända den gula lysdioden (5) - och i de fall en Bellman Sängvibrator, BE1270 (tillbehör) är ansluten kommer denna att vibrera.
 4. Placera Visit Flash Mottagare stående på ett plant underlag eller montera den på väggen med hjälp av Bellman Väggfäste, BE9075 (tillbehör). Mottagaren placeras lämpligen där den syns bäst. 

Funktion

Allmänt

Visit Blixtmottagare, BE1441, är en mottagare i Visit-systemet för inomhusbruk som påkallar uppmärksamheten med blixtljus och ljus - samt i de fall en Bellman Sängvibrator, BE1270 (tillbehör) är ansluten, även genom vibration.

Aktivering sker via radiosignaler från någon av sändarna i Visit-systemet eller via direktanslutning till ett analogt telefonjack.

Blixthuvudet är vridbart för att kunna riktas åt det håll som önskas. För att undvika att bli bländad kan man t.ex rikta blixtljuset mot en vägg .

En kort tryckning på Testknappen (9) aktiverar BE1440 så att den repeterar den senaste indikeringen.

Radionyckel

Vid leverans är alla Visit-enheter inställda på samma Radionyckel. Om man har en granne som har ett likadant system kan man ändra till olika Radionycklar för att inte påverka varandras system. Man ändrar Radionyckel på denna mottagare genom att hålla Testknappen (9) intryckt i ungefär fem sekunder tills Lysdioderna (4) och (5) blinkar växelvis. Tryck sedan in sändarens testknapp så att mottagarens lysdioder (3-6) blinkar, vilket bekräftar Radionyckelbytet. Alla enheter i ett Visit-system måste ha samma Radionyckel för att fungera ihop. Se respektive enhets bruksanvisning.

red triangle Viktigt:

Alla Bellman Visit produkter i samma system måste vara inställda på samma Radionyckel för att fungera tillsammans. 

Indikeringar och Signaler

I Visit-systemet är det generellt sändarna som bestämmer hur mottagarna skall indikera. Se vidare beskrivning i respektive sändares bruksanvisning.
Visit Blixtmottagare har en funktion där man enkelt kan kontrollera vilket larm som var det senaste. Gör bara en kort tryckning på Testknappen (9) så visas det senaste larmet igen.

Systemindikeringar

Lysdioderna (3 - 6) som indikerar vilken sändare som aktiverat blixtmottagaren har normalt följande betydelse.

 • Orange lysdiod (3) betyder Babyvakt.
 • Grön lysdiod (4) betyder Dörrsändare.
 • Gul lysdiod (5) betyder Telefonsändare.
 • Röd lysdiod (6) betyder Brandlarm.

Om grön (4) och gul (5) lysdiod blinkar växelvis betyder det att mottagaren är i ett läge för val av Radionyckel. Den väntar då på en radiosignal från en sändare i Visit-systemet som kommer att anpassa mottagaren till samma Radionyckel som sändaren är inställd på.

Blixtljus

Vid aktivering av mottagaren blixtrar blixtlampan (2) med ett skarpt vitt sken. Blixthuvudet är vridbart för att kunna riktas åt önskat håll. För att undvika att bli bländad kan man t.ex rikta blixtljuset mot en vägg.

Vibration

Visit Blixtmottagare kan driva en Bellman Sängvibrator BE1270 (tillbehör) som kopplas till uttaget (10). Sängvibratorn placeras under huvudkudden så att man vaknar när mottagaren aktiveras. 

För mer information om vibrationsmönster, se vidare i bruksanvisningen till respektive Visit-sändare.

Strömförsörjning

Då lysdioden (13) lyser, är Blixtmottagaren ansluten till strömförsörjningen på ett korrekt vis.

Teknisk illustration  

Linedrawing of BE1441 flash receiver

 1. Vridbar reflektor
 2. Blixt
 3. Orange lysdiod
 4. Grön lysdiod
 5. Gul lysdiod
 6. Röd lysdiod
 7. Kontakt för batterieliminator
 8. Telefoningång för analog telefon
 9. Testknapp
 10. Vibratorutgång
 11. Indikator för nätanslutning
 12. Bordsställ
 13. Mobilsensoringång

Kortfattad felsökning 

SymtomÅtgärd
Inget händer.  
 • Kontrollera att batterieliminatorn är korrekt ansluten. Lysdioden (13) skall lysa grönt.
 • Kontrollera att det finns ström i vägguttaget.
 Mottagaren aktiveras inte.
 • Kontrollera batteriet i Sändarna.
 • Kontrollera att Mottagaren inte är för långt bort från Sändarna genom att placera den närmare Sändarna.
 • Kontrollera att Mottagaren är inställd på rätt Radionyckel. Se vidare under Funktion/Radionyckel.
Mottagarna i systemet ger signaler utan anledning.
 • Byt Radionyckel på samtliga enheter i systemet. Se vidare under Funktion/Radionyckel.

  

RESurser

DATAblad