Manualer

Lär dig mer om hur du använder produkten.

Dörrsändare

Visit Dörrsändare
Art. Nr. BE1410

Inledning

Visit-systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika händelser i omgivningen och sänder en radiosignal till mottagarna. Mottagarna tar emot denna signal och indikerar med ljus, ljud och/eller vibration.
Sändaren bestämmer vilken typ av ljus, ljud eller vibration som skall visas och på så sätt vet man anledningen till indikeringen.

Läs igenom hela bruksanvisningen först och börja sedan att montera systemet.

Att komma igång

Packa upp, montera och prova apparaten

 1. Öppna batteriluckan (3). Montera 1 st 9V batteri, antingen alkaliskt av typen 6LR61 eller litium av typen 6F22, och stäng batteriluckan.
 2. Tryck in Testknappen (2). Visit Dörrsändare tänder lysdioden (1) för att indikera att apparaten sänder en radiosignal. Visit-mottagarna skall indikera för Dörrsändare. För att motverka akustisk återkoppling väntar Dörrsändaren tills det varit tyst i 2 sekunder.
 3. Visit Dörrsändare skall placeras på väggen eller dörren maximalt 3 cm från dörrklockan. Dörrsändaren monteras antingen upphängd i väggfästet (5) på den medföljande skruven, eller med hjälp av de självhäftande kardborrebanden, se bild 1–3 nedan. Om man använder kardborrebanden kan man tvätta av väggen med den bifogade våt-servetten.

visit door transmitter wallmount

 Funktion

Allmänt

Visit Dörrsändare, BE1410, är en radiosändare i Visit-systemet för inomhusbruk vilken känner av ljud från dörrklockor. Om dörrklockan är av elektromekanisk typ känner Dörrsändaren även av de elektromagnetiska fält som alstras av dörrklockan.

Dörrsändaren aktiveras av den inbyggda mikrofonen via elektromagnetiska fält eller via Bellman Extern Dörrmikrofon BE9199/BE9200 (tillbehör). Vid leverans är Dörrsändaren inställd på en standardavkänning som passar de flesta dörrklockor.

Visit Dörrsändare, BE1410 är lämplig att använda då man har en dörrklocka som ger en klar ton utan alltför stora och snabba variationer i ljudet. Om dörrklockan är av elektromekanisk typ känner Dörrsändaren även av de elektromagnetiska fält som alstras av dörrklockan. Det är viktigt att Dörrklockan ger ifrån sig ett detekterbart ljud så att dörrsändaren inte misstolkar det som tal, musik, dammsugare eller annat man inte vill att dörrsändaren skall reagera på.

Om man har svårt att få Dörrsändaren att reagera på dörrklockan kan man använda en Bellman Extern Dörrmikrofon BE9199 alternativt BE9200, istället för Dörrsändarens interna mikrofon.
Om den aktuella dörrklockan, porttelefonen eller telefonens ljud är svårt att detektera även med den Externa Dörrmikrofonen rekommenderar vi att man använder en annan lösning. Tänkbara andra lösningar är Visit Tryckknappsändare, BE1420 eller Visit Telefonsändare, BE1430.

Tryckknappsändaren är en sändare som man kan sätta upp på utsidan av dörren och som gör att man inte behöver ha någon vanlig dörrklocka.
Telefonsändaren är en multisändare vilken man kan koppla in elektriskt till en befintlig dörrklocka. Detta går inte att göra med alla dörrklockor, porttelefoner eller telefoner.

Användning av Bellman Extern Dörrmikrofon BE9199/BE9200

Om Bellman Extern Dörrmikrofon, BE9199/BE9200, används kan Visit Dörrsändare känna skillnad mellan ljud som kommer från den interna mikrofonen och den externa dörrmikrofonen. Med denna funktion kan Dörrsändaren sända olika signaler beroende på vilken mikrofon ljudet kommer ifrån. Den Externa Dörrmikrofonen kan t.ex. användas till en dörrklocka med ett ljud som är svårt att detektera för den interna mikrofonen, en porttelefon eller en telefon.

Viktigt! Sätt inte Dörrsändaren för nära den Externa Mikrofonen eftersom den interna mikrofonen eventuellt kan störa den Externa mikrofonen.

Det är viktigt att dörrklockan, porttelefonen eller telefonen ger ifrån sig ett tillräckligt starkt ljud så att inte andra starka ljud i närheten lurar Dörrsändaren att tro att det är dörrklockan, porttelefonen eller telefonen. Den Externa Dörrmikrofonens känslighet kan justeras med hjälp av inlärningsfunktionen och gör att man kan göra en anpassning till dörrklockan, porttelefonen eller telefonen. Det är viktigt att göra denna anpassning för att Dörrsändaren skall fungera så bra som möjligt.

Inlärning av ljud

Visit Dörrsändare, BE1410, kan lära sig ljud från maximalt tre olika ljudkällor. Fördelarna med detta är främst att Dörrsändaren skall kunna indikera olika beroende på vilken ljudkälla som aktiverar den, men även för att denna funktion skall hjälpa Dörrsändaren att endast aktiveras av den önskade ljudkällan.

Visit Dörrsändare har tre inlärningsmöjligheter, två för den interna mikrofonen och en för den externa mikrofonen.
Förutsättningarna för att Dörrsändaren skall kunna detektera ett ljud är att det låter på samma sätt varje gång, att det är tillräckligt långt och att det inte har för snabba variationer.

visit door transmitter programming switch

Gör så här för att programmera ett ljud:

 1. Ändra Programmeringsomkopplaren (8) från Normal till det läge som önskas, Int. Mic. 1, Int. Mic. 2 (för detektering via den interna mikrofonen) eller Ext. Mic (för detektering via en Bellman Extern Dörrmikrofon). 
 2. Placera Dörrsändaren nära dörrklockan som skall läras in.
 3. Se till att det är tyst.
 4. Tryck på Testknappen (2).
 5. Lysdioden (1) lyser gult för att indikera att Dörrsändaren är i inlärningsläge och väntar på det ljud som skall läras in.
 6. Aktivera dörrklockan.
 7. Lysdioden (1) kommer nu att blinka grönt under tiden som Dörrsändaren analyserar ljudet.
 8. Om inlärningen blir godkänd kommer Lysdioden (1) att lysa grönt. Vissa ljud är svåra att analysera och därmed svåra att detektera efteråt. Kontrollera därför alltid så att Dörrsändaren detekterar dörrklockan korrekt efter inlärningen. Om det inte fungerar läs vidare under nästa punkt.
 9. Om ljudet inte går att analysera kommer Lysdioden (1) att lysa gult. Man kan försöka att lära in ljudet igen genom att upprepa steg 1 till 6. Om det fortfarande inte fungerar, har dörrklockan ett ljud som Dörrsändaren inte kan analysera. Försök i så fall att byta ljud på dörrklockan om den har en sådan möjlighet och upprepa sedan steg 1 till 6. Om detta heller inte fungerar prövar man att använda en Extern Dörrmikrofon och upprepa sedan steg 1 till 6.
 10. Ställ tillbaka Programmeringsomkopplaren (8) till läge Normal.
 11. Visit Dörrsändare är nu klar att använda.

Om inget ljud är inprogrammerat med inlärningsfunktionen används en standardavkänning vilken fungerar i de flesta fall.

Återställning av inlärda ljud

Gör så här för att ta bort ett inlärt ljud:

 1. Ändra Programmeringsomkopplaren (8) från Normal till det läge som skall raderas.
 2. Håll in Testknappen (2). Lysdioden (1) kommer att lysa gult.
 3. När Lysdioden (1) lyser grönt är raderingen klar.
 4. Ställ tillbaka Programmeringsomkopplaren (8) till läge Normal.
 5. Visit Dörrsändare är nu klar att använda.

Om man önskar använda sig av standardavkänningen av inkommande ljud via den interna mikrofonen måste både Int. Mic. 1 och Int. Mic. 2 raderas.

Radionyckel

Vid leverans är alla Visit-enheter inställda på samma Radionyckel. Om man har en granne som har ett likadant system kan man ändra till olika Radionycklar för att inte påverka varandras system. Alla enheter i ett system måste ha samma Radionyckel. Om man ändrar Radionyckel på denna sändare med hjälp av Radionyckelomkopplaren (7) måste man även ändra till samma Radionyckel på alla andra enheter i sitt Visit-system. Se respektive enhets bruksanvisning.

red triangle Viktigt:

Alla Bellman Visit produkter i samma system måste vara inställda på samma Radionyckel för att fungera tillsammans.

Indikeringar och Signaler

Systemindikeringar

Då lysdioden (1) lyser, sänder Dörrsändaren ut radiosignaler.

Strömförsörjning

Vid aktivering av Dörrsändaren lyser normalt lysdioden (1) grönt. Detta betyder att batteriet är i god kondition.
Om Lysdioden (1) lyser gult betyder detta att batteriet är dåligt och måste bytas. Använd endast batteri av typ 6LR61 (alkaliskt) eller 6F22 (litium).

Varning för felaktig funktion

Lysdioden (1) blinkar gult då Dörrsändaren utsätts för höga ljud eller elektromagnetiska fält som varar längre är 15 sekunder. Anledningen till att lysdioden blinkar även om det är tyst kan vara att:

 • Den sitter i ett konstant elektromagnetiskt fält.
 • Det sitter en felaktig mikrofon i uttaget för extern mikrofon (9).

Kortfattad felsökning

SymtomÅtgärd
Inget händer när sändaren aktiveras med Testknappen (2).  
 • För att motverka akustisk återkoppling väntar Dörrsändaren tills det varit tyst i 2 sekunder. Försök igen.
 • Byt batteri. Använd endast alkaliskt batteri av typ 6LR61 eller litiumbatteri av typ 6F22.
Lysdioden (1) lyser gult när Dörrsändaren aktiveras!  
 • Byt batteri. Använd endast alkaliskt batteri av typ 6LR61 eller litiumbatteri av typ 6F22.
Lysdioden (1) lyser grönt när Dörrsändaren aktiveras men mottagarna larmar inte.
 • Kontrollera batteriet i mottagaren.
 • Kontrollera att mottagarna inte är för långt bort genom att placera dem närmare sändaren.
 • Kontrollera att Dörrsändaren är inställd på rätt Radionyckel. Se vidare under Funktion/Radionyckel.
Lysdioden (1) blinkar gult.
 • Se till att det är tyst vid Dörrsändaren.
 • Stäng av magnetspolen ifall det är ett elektromagnetiskt fält från t.ex. en teleslinga som orsakar felindikeringen. 
 • Koppla bort Extern mikrofon ifall en felaktig mikrofon är inkopplad.
Dörrklockan ringer men Dörrsändaren aktiveras inte.
 • Flytta Dörrsändaren runt dörrklockan både närmare och längre bort. Normalt avstånd är cirka 3 cm från dörrklockan.
 • Prova att lära Dörrsändaren den aktuella dörrklockans ljud. Se vidare under Funktion/Inlärning av ljud.
 • Har dörrklockan en ringsignal som är kraftigt varierande i styrka och/eller tonhöjd? I så fall kan det vara svårt att detektera denna dörrklocka med inlärningsfunktionen. Prova att återställa Dörrsändaren till standard. Se vidare under Funktion/Återställning av inlärda ljud.
 • Åtgärda problemet enligt beskrivningarna under Funktion/Allmänt och Funktion/Användning av Bellman Extern Dörrmikrofon BE9199/BE9200.
Mottagarna i systemet ger signaler utan anledning.
 • Byt Radionyckel på samtliga enheter i systemet. Se vidare under Funktion/Radionyckel.
 • Prova att lära Dörrsändaren den aktuella dörrklockans ljud. Se vidare under Funktion/Inlärning av ljud.
 • Åtgärda problemet enligt beskrivningarna under Funktion/Allmänt och Funktion/Användning av Bellman Extern Dörrmikrofon BE9199/BE9200.
 

Teknisk illustration 

visit door transmitter linedrawing

 1. Lysdiod. Kombinerad indikator för sändning och batteri. Se vidare under Indikeringar och Signaler
 2. Testknapp/Tryckknapp
 3. Batterilucka 
 4. Mikrofon
 5. Väggfäste
RESurser
APPENDIX  DATAblad