Appendix

Teknisk fördjupning

Babyvakt

Visit Babyvakt
Art. nr. BE1490

Appendix 

Fördjupning 

Inkoppling

Aktivering

Visit Babyvakt, BE1490, aktiveras via den inbyggda mikrofonen (2).

Inställningar

För normal användning behöver man inte göra några inställningar. Om man av någon anledning vill ändra på något finns beskrivningar nedan.

Radionyckel

För att kunna använda flera Visit-system i närheten av varandra utan att störa varandra, kan man ställa in olika Radionycklar på de olika systemen. Från fabrik är alla enheter i Visit-systemet inställda på samma Radionyckel, nämligen Radionyckel 0. Detta innebär att alla Radionyckelomkopplare på sändarna är ställda i läge OFF.

 • För att ändra Radionyckel ändras Radionyckelomkopplarna (8) till önskat värde.

red triangle Viktigt:

Alla Bellman Visit produkter i samma system måste vara inställda på samma Radionyckel för att fungera tillsammans.

Signalmönster

Ett Signalmönster är benämningen på det sätt som en mottagare i Visit-systemet indikerar en aktivering. Genom att ändra sändarnas Signalomkopplare ändrar man Signalmönstret som mottagarna visar då sändaren aktiveras. Välj genom att följa anvisningarna under Appendix/Fördjupning/Inställningar/Inställning av Aktiveringsmönster. 

FÖLJANDE SIGNALMÖNSTER FINNS FÖR VISIT babyvakt:
TypLysdiodmönsterLjudVibrationBlixt
Baby 1 Orange lyser konstant  Baby Hastig Ja 
Baby 2 Orange blinkar två gånger åt gången  Baby Hastig Ja
Baby 3 Orange blinkar tre gånger åt gången  Baby  Hastig Ja 
Baby 4 Orange blinkar konstant  Baby Hastig Ja 

 

Justering av ljudkänslighet, Signalmönster och fördröjningstid

För att anpassa Visit Babyvakt till barnet och den omgivande miljön kan både känsligheten och tiden justeras. Hög känslighet reagerar på svaga ljud medan låg känslighet kräver starkare ljud för att reagera. Fördröjningstiden kan justeras i fyra fasta lägen, se tabell nedan.

Omkopplare  (4) sensetivity switch Justerar ljudkänsligheten i tre fasta lägen.
3 = På, Hög ljudkänslighet
2 = På, Normal ljudkänslighet
1 = På, Låg ljudkänslighet
0 = Av
Omkopplare (7) dip0000 Justerar den tid barnet behöver gråta eller skrika för att Visit Babyvakt skall larma samt vilken typ av Signalmönster som mottagarna i Visit-systemet skall avge.
be1490 dipswitch

Test

Det är enkelt att testa Visit Babyvakt. Om Babyvakten inte fungerar enligt beskrivningen nedan kan man kontrollera vidare under Felsökning/Felsökningsguide.

Hur man testar

Se till att Babyvakten är korrekt inkopplad. För inkopplingsanvisning se vidare under Att komma igång/Packa upp, montera och prova apparaten.
Testning med testknappen:

 1. Tryck in Testknappen (3)
 2. Visit Babyvakt tänder Lysdioden (1) för att indikera att apparaten sänder en radiosignal.
 3. Visit-mottagarna skall indikera för Babyvakt.

Testning av mikrofon:

 1. Aktivera Babyvakten genom att vissla eller prata högt.
 2. Babyvakten tänder Lysdioden (1) efter det antal sekunder som Fördröjningsomkopplarna (7) är inställda på. Lysdioden lyser för att visa både att Babyvakten blivit aktiverad och att en signal sänts till mottagarna i Visit-systemet.
 3. Mottagarna i systemet visar larm på det vis som Babyvakten är inställd på med hjälp av Signalomkopplarna (7). 

Felsökning

Det finns en hel del man kan kontrollera själv innan man sänder en produkt för reparation.

FELSÖKNINGSGUIDE
SymtomÅtgärd
 Inget händer när sändaren aktiveras med testknappen.
 • Kontrollera att Babyvakten är påslagen.
 • Byt batteri. Använd endast alkaliskt batteri av typ 6LR61 eller litiumbatteri av typ 6F22.
 
Lysdioden (1) lyser gult när Babyvakten aktiveras.
 • Byt batteri. Använd endast alkaliskt batteri av typ 6LR61 eller litiumbatteri av typ 6F22.
Lysdioden (1) lyser grönt när Babyvakten aktiveras men mottagarna larmar inte.
 • Kontrollera batteriet i mottagaren.
 • Kontrollera att samtliga enheter i Visit-systemet är inställda på samma Radionyckel, se vidare under Appendix/Fördjupning/Inställningar/Radionyckel.
 • Kontrollera att mottagarna inte är för långt bort genom att placera dem närmare sändaren. 
Mottagaren larmar konstigt när den aktiveras av Babyvakten.
 • Ställ Signalomkopplaren (7) på 00.
 
Babyvakten skickar ingen signal trots att barnet skriker.
 • Öka känsligheten med Känslighetsomkopplaren (4) eller placera Babyvakten närmare barnet, dock inte så nära att barnet kan nå den. Se vidare Appendix/Fördjupning/Inställningar/Justering av ljudlänslighet, Signalmönster och fördröjningstid ovan.
 
Babyvakten sänder trots att barnet bara ger ifrån sig svaga ljud.
 • Minska känsligheten med Känslighetsomkopplaren (4) eller placera Babyvakten längre från barnet. Se vidare Appendix/Fördjupning/Inställningar/Justering av ljudlänslighet, Signalmönster och fördröjningstid ovan. 
Barnet måste skrika länge innan Babyvakten sänder signaler till mottagaren.
 • Minska fördröjningstiden med Fördröjningsomkopplaren (7). Se vidare Appendix/Fördjupning/Inställningar/Justering av ljudlänslighet, Signalmönster och fördröjningstid ovan.
 
 Babyvakten sänder trots att barnet bara ger ifrån sig korta ljud.
 • Öka fördröjningstiden med Fördröjningsomkopplaren (7). Se vidare Appendix/Fördjupning/Inställningar/Justering av ljudkänslighet, Signalmönster och fördröjningstid ovan.
 Mottagaren signalerar utan att någon sändare aktiverats.
 • Byt Radionyckel på samtliga enheter i det aktuella Visit-systemet. Det finns troligen ett annat system i närheten med samma Radionyckel.
 

   

RESURSER
 MANUAL DATABLAD