Appendix

Teknisk fördjupning

Portabel mottagare

Visit Portabel mottagare
Art. nr. BE1450

Appendix  

Fördjupning  

Inställningar 

För normal användning behöver man inte göra några inställningar. Om man av någon anledning vill ändra på något finns beskrivningar nedan. 

Radionyckel

 För att kunna använda flera Visit-system i närheten av varandra utan att störa varandra, kan man ställa in olika Radionycklar på de olika systemen. Från fabrik är alla enheter i Visit-systemet inställda på samma Radionyckel, nämligen Radionyckel 0. Detta innebär att alla Radionyckelomkopplare på sändarna är ställda i läge OFF.

För att ändra Radionyckel på Visit Portabel Mottagare behövs även en Visit-sändare. Gör så här för att byta Radionyckel:

 1. Ställ in en valfri Bellman Visit-sändare på önskad Radionyckel genom att ändra dess Radionyckelomkopplare till önskad Radionyckel. För vidare information se sändarens bruksanvisning. 
 2. Håll Testknappen (12) på Visit Portabel Mottagare intryckt till dess att den gröna (5) och den gula (6) lysdioden blinkar växelvis. Bellman Visit Portabel Mottagare är nu i programmeringsläge i cirka 30 sekunder.
 3. Tryck på Visit-sändarens testknapp.
 4. Lysdioderna (4, 5, 6 och 7) kommer nu att blinka fem gånger efter varandra i snabb följd för att indikera ett lyckat Radionyckelbyte. 
 5. Efter Radionyckelbytet återgår Visit Portabel Mottagare automatiskt till normalläge. 

red triangle Viktigt: 

Alla Bellman Visit produkter i samma system måste vara inställda på samma Radionyckel för att fungera tillsammans. 

Signalmönster 

Ett Signalmönster är benämningen på det sätt som en mottagare i Visit-systemet indikerar en aktivering. Genom att ändra sändarnas Signalomkopplare ändrar man Signalmönstret som mottagarna visar då sändaren aktiveras. 

FÖLJANDE SIGNALMÖNSTER FINNS FÖR VISITSYSTEMET :
TypLysdiodmönsterLjudVibrationBlixt
Grön 1 Grön lyser konstant  1 x Ding dong, baston  Enstaka Ja 
Grön 2 Grön blinkar två gånger åt gången  2 x Ding dong, baston  Enstaka Ja
Grön 3 Grön blinkar tre gånger åt gången  1 x Ding dong, diskantton  Enstaka Ja 
Grön 4 Grön blinkar konstant  2 x Ding dong, diskantton Enstaka Ja 
Gul 1 Gul lyser konstant  1 x Ring, baston  Kort  Ja 
Gul 2 Gul blinkar två gånger åt gången 2 x Ring ring, baston  Kort  Ja 
Gul 3 Gul blinkar tre gånger åt gången 1 x Ring, diskantton  Kort  Ja 
Gul 4 Gul blinkar konstant  2 x Ring ring, diskantton  Kort  Ja 
Orange 1 Orange lyser konstant  Baby Hastig Ja
Orange 2 Orange blinkar två gånger åt gången Baby Hastig Ja
Orange 3 Orange blinkar tre gånger åt gången Baby Hastig Ja
Orange 4 Orange blinkar konstant  Baby Hastig Ja
VMA Röd och Orange blinkar alternerande konstant VMA konstant Lång Ja
Brandlarm Röd blinkar konstant  Brandlarm konstant Lång Ja

 

Avancerad programmering

Avancerad programmering ger extra möjligheter för dem som önskar specialanpassa Visit Portabel Mottagare.

Tanken är att man skall kunna välja ett helt unikt signalmönster som är knutet till aktivering från en specifik ingång på en speciell Visit-sändare. Funktionen fungerar oberoende av Radionyckelinställningar på de apparater som programmeras. Observera att funktionen, av säkerhetsskäl, inte fungerar med Visit Brandvarnare BE1480.

Med hjälp av Avancerad programmering av Visit Portabel Mottagare, justerar man den så att dess signalmönster helt motsvarar vad den skall användas till. Man kan med andra ord programmera ett helt eget signalmönster som t.ex. visar en orange fast lysande lysdiod med ljud som en dörrklocka och en konstant vibration.

För att kunna göra inställningen måste den Visit Sändare som Visit Portabel Mottagare skall anpassas till, finnas tillgänglig. Sändaren måste också vara kopplad så att den kan aktiveras på det sätt den är ämnad att användas.
Gör så här:

 1. Håll Testknappen (12) på Visit Portabel Mottagare intryckt till dess att den gröna (5) och den gula (6) lysdioden blinkar växelvis. Visit Portabel Mottagare är nu i programmeringsläge i cirka 30 sekunder.
 2. Håll Testknappen (12) intryckt samtidigt som den aktuella Visit-sändaren aktiveras på precis det sätt som den är ämnad att användas. Observera att alla ingångar är individuella. Det fungerar alltså inte att använda Testknappen på en Visit Telefonsändare vars telefoningång skall visa det aktuella mönstret.
 3. Stega mellan de olika lysdiodalternativen genom korta tryckningar på Testknappen (12). Välj aktuell indikering genom att hålla Testknappen (12) intryckt till dess att Lysdioden (2) slocknar och börjar lysa gult med ett fast sken igen.
 4. Stega mellan de olika ljudalternativen genom korta tryckningar på Testknappen (12). Välj aktuell indikering genom att hålla Testknappen (12) intryckt till dess att Lysdioden (2) slocknar och börjar lysa gult med ett fast sken igen.
 5. Stega mellan de olika vibrationsalternativen genom korta tryckningar på Testknappen (12). Välj aktuell indikering genom att hålla Testknappen (12) intryckt till dess att Lysdioden (2) slocknar och börjar lysa gult med ett fast sken igen.
 6. Visit Portabel Mottagare visar nu det inprogrammerade sättet att indikera. Avsluta visningen med en kort tryckning på Testknappen (12).
 7. Efter en kort stund återgår Visit Portabel Mottagare automatiskt till normalläge.

Denna funktion är helt nödvändig i de fall man önskar att en sändare skall fungera på ett speciellt sätt mot en specifik mottagare. 

Återställning av Avancerad programmering

Om Visit Portabel Mottagare behöver återställas efter att ha varit programmerad med Avancerad programmering är detta enkelt.

 1. Håll Testknappen (12) på Visit Portabel Mottagare intryckt till dess att den gröna (5) och den gula (6) lysdioden blinkar växelvis. Visit Portabel Mottagare är nu i programmeringsläge i cirka 30 sekunder.
 2. Tryck på Testknappen (12) tre gånger i snabb följd.
 3. Alla Lysdioder (4-7) lyser med fast sken i några sekunder.
 4. Alla Avancerade programmeringar är nu raderade och Visit Portabel Mottagare återgår automatiskt till normalläge.

Test

Det är enkelt att testa Visit Portabel Mottagare, BE1450. Om Portabel Mottagare inte fungerar enligt beskrivningen nedan kan man kontrollera vidare nedan under Felsökning/Felsökningsguide.

Hur man testar

För att testa radiomottagningen på Visit Portabel Mottagare, BE1450 krävs en sändare i Visit-systemet som är inställd med samma Radionyckel som Portabel Mottagare. 

 • Tryck på sändarens testknapp.
 • Visit Portabel Mottagare kommer att indikera genom att:
 1. Tända den gröna lysdioden (2)
 2. Blinka med lysdioderna på framsidan (3) (om omkopplaren för ljussignalen (11) är i läge ON).
 3. Tända den av lysdioderna (4-7) som antingen sändaren är inställd på att indikera med eller Portabel Mottagare har programmerats till med Avancerad Programmering.
 4. Avge den ljudsignal som antingen sändaren är inställd på att indikera med eller Portabel Mottagare har   programmerats till med Avancerad Programmering.
 5. Om Bellman Sängvibrator BE1270 (tillbehör) är ansluten kommer denna att vibrera så som antingen sändaren är inställd på att indikera eller Portabel Mottagare har programmerats till med Avancerad Programmering.

En kort tryckning på testknappen aktiverar BE1450 så att den repeterar den senaste indikeringen.

Felsökning

Det finns en hel del man kan kontrollera själv innan man sänder en produkt för reparation.

FELSÖKNINGSGUIDE
SymtomÅtgärd
 Inget händer.
 • Byt batterier. Använd endast alkaliska batterier av typ LR14.
 
 Portabel Mottagare tar inte emot signalerna från Visit-sändarna, men fungerar med testknappen.
 • Kontrollera att Visit Portabel Mottagare är inställd på samma Radionyckel som övriga enheter i det aktuella Visit-systemet. Se vidare under Appendix/Fördjupning/Inställningar/Radionyckel.
 • Kontrollera att mottagaren inte är för långt bort genom att placera den närmare sändaren.
 
 Mottagaren signalerar utan att någon sändare aktiverats.
 • Byt Radionyckel på samtliga enheter i det aktuella Visit-systemet. Det finns troligen ett annat system i närheten med samma Radionyckel. 
Mottagaren ger inga ljudsignaler.
 • Höj volymen med volymkontrollen (1).
Mottagaren ger ljud- men inte ljussignal.
 • Kontrollera att omkopplaren (11) för ljussignal av/på är satt i läge ON.
Den gröna lysdioden (2) lyser gult när Mottagaren aktiveras.
 • Byt batterier. Använd endast alkaliska batterier av typ LR14.

  

RESURSER
 MANUAL DATABLAD