Appendix

Teknisk fördjupning

Blixtmottagare

Visit Blixtmottagare
Art. nr. BE1440

Appendix 

Fördjupning 

Inställningar

För normal användning behöver man inte göra några inställningar. Om man av någon anledning vill ändra på något finns beskrivningar nedan.

Radionyckel

För att kunna använda flera Visit-system i närheten av varandra utan att störa varandra, kan man ställa in olika Radionycklar på de olika systemen. Från fabrik är alla enheter i Visit-systemet inställda på samma Radionyckel, nämligen Radionyckel 0. Detta innebär att alla Radionyckelomkopplare på sändarna är ställda i läge OFF.

För att ändra Radionyckel på Visit Flash Mottagare behövs även en Visit sändare.

Gör så här för att byta Radionyckel:

 1. Ställ in en valfri Visit Sändare på önskad Radionyckel genom att ändra dess Radionyckelomkopplare till önskad Radionyckel. För vidare information se sändarens bruksanvisning. 
 2. Håll Testknappen (9) på Visit Flash Mottagare intryckt till dess att den gröna (4) och den gula (5) lysdioden blinkar växelvis. Visit Flash Mottagare är nu i programmeringsläge i cirka 30 sekunder.
 3. Tryck på Visit-sändarens testknapp.
 4. Lysdioderna (3, 4, 5 och 6) kommer nu att blinka fem gånger efter varandra i snabb följd för att indikera ett lyckat Radionyckelbyte. 
 5. Efter Radionyckelbytet återgår Visit Flash Mottagare automatiskt till normalläge.

red triangle Viktigt:

Alla Bellman Visit produkter i samma system måste vara inställda på samma Radionyckel för att fungera tillsammans.

Signalmönster

Ett Signalmönster är benämningen på det sätt som en mottagare i Visit-systemet indikerar en aktivering. Genom att ändra sändarnas Signalomkopplare ändrar man Signalmönstret som mottagarna visar då sändaren aktiveras.

FÖLJANDE SIGNALMÖNSTER FINNS FÖR VISITSystemet (Observera att Flash mottagare inte avger ljud) :
TypLysdiodmönsterLjudVibrationBlixt
Grön 1 Grön lyser konstant  1 x Ding dong, baston  Enstaka Ja 
Grön 2 Grön blinkar två gånger åt gången  2 x Ding dong, baston  Enstaka Ja
Grön 3 Grön blinkar tre gånger åt gången  1 x Ding dong, diskantton  Enstaka Ja 
Grön 4 Grön blinkar konstant  2 x Ding dong, diskantton Enstaka Ja 
Gul 1 Gul lyser konstant  1 x Ring, baston  Kort  Ja 
Gul 2 Gul blinkar två gånger åt gången 2 x Ring ring, baston  Kort  Ja 
Gul 3 Gul blinkar tre gånger åt gången 1 x Ring, diskantton  Kort  Ja 
Gul 4 Gul blinkar konstant  2 x Ring ring, diskantton  Kort  Ja 
Orange 1 Orange lyser konstant  Baby Hastig Ja
Orange 2 Orange blinkar två gånger åt gången Baby Hastig Ja
Orange 3 Orange blinkar tre gånger åt gången Baby Hastig Ja
Orange 4 Orange blinkar konstant  Baby Hastig Ja
VMA Röd och Orange blinkar alternerande konstant VMA konstant Lång Ja
Brandlarm Röd blinkar konstant  Brandlarm konstant Lång Ja

 

Avancerad programmering

Avancerad programmering ger extra möjligheter för dem som önskar specialanpassa Visit Flash Mottagare.
Tanken är att man skall kunna välja ett helt unikt signalmönster som är knutet till en aktivering från en specifik ingång på en speciell Visit-sändare. Funktionen fungerar oberoende av Radionyckelinställningar på de apparater som programmeras. Observera att funktionen, av säkerhetsskäl, inte fungerar med Visit Brandvarnare BE1480.

Med hjälp av Avancerad programmering av Visit Flash Mottagare justerar man den så att dess signalmönster helt motsvarar vad den skall användas till. Man kan med andra ord programmera ett helt eget signalmönster som t.ex. visar en orange fast lysande lysdiod och en konstant vibration.

För att kunna göra inställningen måste den Visit Sändare som Visit Flash Mottagare skall anpassas till, finnas tillgänglig. Sändaren måste också vara kopplad så att den kan aktiveras på det sätt den är ämnad att användas.

Gör så här:

 1. Håll Testknappen (9) på Visit Flash Mottagare intryckt till dess att den gröna (4) och den gula (5) lysdioden blinkar växelvis. Visit Flash Mottagare är nu i programmeringsläge i cirka 30 sekunder.
 2. Håll Testknappen (9) intryckt samtidigt som den aktuella Visit-sändaren aktiveras på precis det sätt som den är ämnad att användas. Observera att alla ingångar är individuella. Det fungerar alltså inte att använda Testknappen på en Visit Telefonsändare vars telefoningång skall visa det aktuella mönstret.
 3. Stega mellan de olika lysdiodalternativen genom en kort tryckning på Testknappen (9). Välj aktuell indikering genom att hålla Testknappen (9) intryckt till dess att Lysdioden (13) slocknar och börjar lysa med ett fast grönt sken igen.
 4. Stega mellan de olika vibrationsalternativen genom en kort tryckning på Testknappen (9). Välj aktuell indikering genom att hålla Testknappen (9) intryckt till dess att Lysdioden (13) slocknar och börjar lysa med ett fast grönt sken igen.
 5. Visit Flash Mottagare visar nu det inprogrammerade sättet att indikera. Avsluta visningen med en kort tryckning på Testknappen (9).
 6. Efter en kort stund återgår Visit Flash Mottagare automatiskt till normalläge.
 7. Denna funktion är helt nödvändig i de fall man önskar att en sändare skall fungera på ett speciellt sätt mot en specifik mottagare. 

Återställning av Avancerad programmering

Om Visit Flash Mottagare behöver återställas efter att ha varit programmerad med Avancerad programmering är detta enkelt.

 1. Håll Testknappen (9) på Visit Flash Mottagare intryckt till dess att den gröna (4) och den gula (5) lysdioden blinkar växelvis. Visit Flash Mottagare är nu i programmeringsläge i cirka 30 sekunder.
 2. Tryck på Testknappen (9) tre gånger i snabb följd.
 3. Alla Lysdioder (3-6) lyser med fast sken i några sekunder.
 4. Alla Avancerade programmeringar är nu raderade och Visit Flash Mottagare återgår automatiskt till normalläge.

Test

Det är enkelt att testa Visit Flash Mottagare, BE1440. Om Flash Mottagare inte fungerar enligt beskrivningen nedan kan man kontrollera vidare nedan under Appendix/Fördjupning/Felsökning/Felsökningsguide.

Hur man testar

För att testa blixtljuset och vibrationen - i de fall Bellman Sängvibrator BE1270 (tillbehör) är ansluten - samt radiomottagningen på Visit Flash Mottagare, BE1440, krävs en sändare i Visit-systemet som är inställd på samma Radionyckel som Bellman 868 Flash Mottagare.

 • Tryck på sändarens testknapp.
 • Visit Flash Mottagare kommer att indikera genom att:
 1. Blixtra med blixtlampan (2).
 2. Tända den av lysdioderna (3-6) som antingen sändaren är inställd på att indikera med eller Flash   Mottagare har programmerats till med Avancerad Programmering.
 3. Om Bellman Sängvibrator BE1270 (tillbehör) är ansluten kommer denna att vibrera så som   antingen sändaren är inställd på att indikera eller som Flash Mottagare har programmerats till med   Avancerad Programmering.

För att testa den analoga telefoningången:

 • Anslut Visit Flash Mottagare till ett analogt telefonjack via Telefoningången (8).   Använd Telefonsladden BE9105 (tillbehör) samt en mellanpropp (tillbehör).
 • Ring till det aktuella telefonnumret. Visit Flash Mottagare kommer att avge blixtljus   och den gula lysdioden (5) tänds - och i de fall en Bellman Sängvibrator, BE1270 (tillbehör) är   ansluten kommer denna att vibrera.

En kort tryckning på Testknappen (9) aktiverar BE1440 så att den repeterar den senaste indikeringen.

Felsökning

Det finns en hel del man kan kontrollera själv innan man sänder en produkt för reparation.

FELSÖKNINGSGUIDE
SymtomÅtgärd
 Inget händer.
 • Kontrollera att batterieliminatorn är korrekt ansluten.
 • Kontrollera att det finns ström i vägguttaget.
 
 Flash Mottagare tar inte emot signalerna från Visit Sändarna.
 • Kontrollera att Visit Flash Mottagare är inställd på samma Radionyckel som övriga enheter i det aktuella Visit-systemet. Se vidare under Appendix/Fördjupning/Inställningar/Radionyckel.
 • Kontrollera att blixten fungerar genom att trycka på Testknappen (9) på Flash Mottagare.
 • Kontrollera att mottagaren inte är för långt bort genom att placera den närmare sändaren.
 
 Mottagaren signalerar utan att någon sändare aktiverats.
 • Byt Radionyckel på samtliga enheter i det aktuella Visit-systemet. Det finns troligen ett annat system i närheten med samma Radionyckel.
 

 

RESURSER
 MANUAL DATABLAD